Live Animals สัตว์เลี้ยงต่างๆ

Live Animals สัตว์เลี้ยงต่างๆ 

บริการด้านเอกสารและดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงที่รักของท่าน

(เฉพาะที่ได้รับอนุญาติในการนำเข้า ส่งออกจากกรมศุลกากร และต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขนส่งสินค้าทางอากาศเท่านั้น)

Special handling your beloved pets back home with you.

We can apply documentations for your pets and other animals ( under the airlines regulations only)