Orchids Flower

Orchids Flower กล้วยไม้และดอกไม้ทุกชนิด

We provide all service for transporting flowers especially Orchids cut flower,

customs formality, Phytosanitary Certificate, Certificate of Origin

บริการด้านการส่งออกดอกไม้สดทุกชนิด โดยเฉพาะกล้วยไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

บริการดำเนินพิธิการศุลกากร

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองปลอดศัตรูพืช

ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

บริการรับขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตถึงสนามบิน